Das Abo – Neuanmeldung
Schritt 1 - Persönliche Angaben

Ich bin bereits Abonnent

Schritt 2 - Abo Neuanmeldung
Abo A
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
5. 3. Rang
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
Abo B
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
5. 3. Rang 67,50 €
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
Abo C
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
5. 3. Rang 67,50 €
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
Abo D
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
5. 3. Rang
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
Abo E
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
5. 3. Rang
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
Abo F
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
5. 3. Rang
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
Abo Kinder K1
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 1-7
1. Rang
2. Saal: Reihe 8-14
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang
3. 2. Rang: Reihe 2+3
3. Rang
Loge rechts + links
Abo Kinder K2
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 1-7
1. Rang
2. Saal: Reihe 8-14
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang
3. 2. Rang: Reihe 2+3
3. Rang
Loge rechts + links
Abo Kinder K3
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 1-7
1. Rang
2. Saal: Reihe 8-14
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang
3. 2. Rang: Reihe 2+3
3. Rang
Loge rechts + links
Abo 4foryou
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 1-7
1. Rang
2. Saal: Reihe 8-14
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang
3. 2. Rang: Reihe 2+3
3. Rang
Logen
Abo Sinfoniekonzerte S
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 5-8
I Rang
II Rang Reihe 1
2. Saal: Reihe 3+4
Saal: Reihe 9+10
II Rang Reihe 2+3
Seitenrang ab Platz 5
3. Saal: Reihe 1+2
Saal: Reihe 11+12
III Rang Reihe 1
4. Saal Reihe 13 + 14
III. Rang Reihe 2 + 3
Seitenrang Platz 1 - 4
Logen
TheaterCard 25

Ersatzwahl

Anzahl der Plätze*

Schritt 3 - Angaben zur Bezahlung
Einzugsermächtigung:

Schritt 4 - Abonnementbedingungen

Schritt 5 - Abschicken