Das Abo – Neuanmeldung
Schritt 1 - Persönliche Angaben

Ich bin bereits Abonnent

Schritt 2 - Abo Neuanmeldung
Abo A
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
165,00 €
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
144,00 €
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
132,00 €
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
111,00 €
5. 3. Rang 81,00 €
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
54,00 €
Abo B
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
137,50 €
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
120,00 €
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
110,00 €
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
111,00 €
5. 3. Rang 67,50 €
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
45,00 €
Abo C
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
137,50 €
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
120,00 €
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
110,00 €
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
111,00 €
5. 3. Rang 67,50 €
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
45,00 €
Abo D
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
137,50 €
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
120,00 €
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
110,00 €
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
111,00 €
5. 3. Rang 67,50 €
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
45,00 €
Abo E
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
137,50 €
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
120,00 €
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
110,00 €
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
111,00 €
5. 3. Rang 67,50 €
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
45,00 €
Abo F
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 3-7
1. Rang: Reihe 1+2
165,00 €
2. Saal: Reihe 1+2, 8+9
1. Rang: Reihe 3+4
144,00 €
3. Saal: Reihe 10-12
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang: Reihe 1, ab Platz 6
132,00 €
4. Saal: Reihe 13+14
2. Rang: Reihe 2+3
111,00 €
5. 3. Rang 81,00 €
6. Seitenrang: Platz 1-5,
Logen
54,00 €
Abo Kinder K1
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 1-7
1. Rang
38,00 €
2. Saal: Reihe 8-14
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang
34,00 €
3. 2. Rang: Reihe 2+3
3. Rang
Loge rechts + links
27,00 €
Abo Kinder K2
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 1-7
1. Rang
38,00 €
2. Saal: Reihe 8-14
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang
34,00 €
3. 2. Rang: Reihe 2+3
3. Rang
Loge rechts + links
27,00 €
Abo Kinder K3
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 1-7
1. Rang
38,00 €
2. Saal: Reihe 8-14
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang
34,00 €
3. 2. Rang: Reihe 2+3
3. Rang
Loge rechts + links
27,00 €
Abo Six-Pack
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 1-7
1. Rang
70,00 €
2. Saal: Reihe 8-14
2. Rang: Reihe 1
Seitenrang
58,00 €
3. 2. Rang: Reihe 2+3
3. Rang
Logen
39,00 €
Abo Sinfoniekonzerte S
Gruppe Platzart
1. Saal: Reihe 5-8
I Rang
II Rang Reihe 1
200,00 €
2. Saal: Reihe 3+4
Saal: Reihe 9+10
II Rang Reihe 2+3
Seitenrang ab Platz 5
180,00 €
3. Saal: Reihe 1+2
Saal: Reihe 11+12
III Rang Reihe 1
150,00 €
4. Saal Reihe 13 + 14
III. Rang Reihe 2 + 3
Seitenrang Platz 1 - 4
Logen
90,00 €
TheaterCard 25

Ersatzwahl

Anzahl der Plätze*

Schritt 3 - Angaben zur Bezahlung
Einzugsermächtigung:

Schritt 4 - Abonnementbedingungen

Schritt 5 - Abschicken